Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn over al onze producten, facturen, offertes, en overige diensten die Evohost verleent, actief
De PDF versie van onze algemene voorwaarden, kunt u hier vinden.

1. Definities


a. Evohost Internet Solutions: internet service provider gevestigd in Haaksbergen, dan wel een aan haar gelieerde onderneming.
b. Internet service provider: aanbieder van zowel internetdiensten als hiermee verbandhoudende diensten waaronder begrepen maar niet beperkt tot programmerings-werkzaamheden, ontwerpen, hosting, het ter beschikking stellen van bandbreedte, server-management, project-management, het ontwerpen, exploiteren en beheren van databases en websites.
c. Klant: een natuurlijke/particuliere of zakelijke (rechts)persoon die gebruik maakt van de diensten van Evohost Internet Solutions. Dan wel voornemens is dat te doen dan wel met wie Evohost Internet Solutions onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst, of met wie een overeenkomst tot levering van product en/of diensten van Evohost Internet Solutions wordt afgesloten.
d. Overeenkomst: elk akkoord dat tussen Evohost Internet Solutions en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, voor zover door beide partijen aanvaard, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering en of bevestiging van akkoord.
e. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst waaronder begrepen, maar niet beperkt tot software, databases en websites.
f. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot internetdiensten, programmerings-werkzaamheden, ontwerpen, het ter beschikking stellen van bandbreedte, server-management, project-management, het ontwerpen, exploiteren en beheren van databases en websites.
g. Internetdiensten: alle diensten met betrekking tot, maar niet beperkt tot het hosten van sites, registreren van domeinnamen, e-mail-faciliteiten, het verhuren van servers, server-management, project-management, beheren van databases, websites en hiermee verbandhoudende diensten.
h. Vervaardigingsdiensten: alle in opdracht van de klant op maat ontworpen en/of vervaardigde programmatuur, software of websites.
i. Order: elke opdracht van een klant aan Evohost Internet Solutions.
j. SIDN: Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

2. Toepasselijkheid / wijziging van deze voorwaarden


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door Evohost Internet Solutions worden gedaan of gesloten. Tevens op alle door Evohost Internet Solutions ontvangen orders van de klant, alsmede op alle diensten, werkzaamheden en producten die door Evohost Internet Solutions voor de klant worden verricht of gemaakt.
b. Bedingen of aanvullingen op enige bepaling(en) uit deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk met Evohost Internet Solutions zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op die betreffende overeenkomst.
c. Indien Evohost Internet Solutions overgaat tot wijziging van deze algemene voorwaarden, gaat deze in binnen een maand na bekendmaking of op nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de webpagina’s van Evohost Internet Solutions indien de klant de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de gelegenheid schriftelijk (dus niet per e-mail) tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijziging jegens deze klant niet van toepassing is. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijziging - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst


a. Een offerte, aanbieding of (prijs)opgave is voor Evohost Internet Solutions niet bindend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze offertes hebben dan, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens.
b. Een overeenkomst komt tot stand wanneer en voor zover Evohost Internet Solutions een contract of order schriftelijk aanvaardt of wanneer door Evohost Internet Solutions uitvoering aan een order wordt gegeven; of, in geval van een door Evohost Internet Solutions gedane schriftelijke offerte, zodra de acceptatie van een offerte door de klant Evohost Internet Solutions heeft bereikt. Zowel deze acceptatie als een order of getekend contract van de klant brengen met zich mede dat de klant bekend is- en of zicht verenigt met deze algemene voorwaarden en - voor zover nodig - afstand doet van enige toepasselijke verklaring van eigen (inkoop)-voorwaarden.
c. Wanneer in de acceptatie t.a.v. de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid en van welke aard dan ook, door de klant zijn aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst eerst tot stand nadat Evohost Internet Solutions aan de klant schriftelijk heeft bevestigd met deze gewijzigde offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
d. Indien de klant zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en die vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met Evohost Internet Solutions aangaat, dient deze op verzoek van Evohost Internet Solutions zijn bevoegdheid aan te tonen tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de klant.

4. Duur van een overeenkomst


a. Een internetdienst-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en wordt stilzwijgend aan het einde van die periode van 12 maanden verlengd voor een onbepaalde tijd. Tenzij er tijdig voor het einde van zulk een periode schriftelijk wordt opgezegd.
b. Opzegging van een jaarcontract dient minimaal 1 maand voor het einde van de onder lid a. genoemde periode te geschieden. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk (niet per e-mail), waarbij als opzegdatum geldt de datum waarop Evohost de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uw opzegging is pas definitief nadat Evohost een bevestiging van ontvangst heeft verstuurd.
c. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Evhost gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. Evohost is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
d. Overeenkomsten met betrekking tot vervaardigingsdiensten zoals bijvoorbeeld programmeerwerk, ontwerpdiensten en website-constructie eindigen bij oplevering van het vervaardigde product of bij plaatsing daarvan op het internet.
e. Bij annulering door de klant van een onder lid b. genoemde overeenkomst is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant doorgang van de overeenkomst zou hebben moeten betalen, ongeacht in hoeverre er aan enig aspect van die overeenkomst uitvoering is gegeven.

5. Ontbinding van een overeenkomst


a. Evohost Internet Solutions is ten alle tijden gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten dan wel deze – indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt – deze te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant dan gehouden te betalen voor (opgeschorte) diensten, producten en /of eventuele extra werkzaamheden als genoemd in art. 6 lid b.
b. Indien de klant enige op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, heeft Evohost het recht alle met betrokken klant gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Evohost op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
c. Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder gerechtelijke tussenkomst op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder zijn vermogen of delen daarvan verliest.
d. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is daarbij aansprakelijk voor de door de Evohost Internet Solutions geleden schade, waaronder begrepen winstderving en administratiekosten.

6. Prijswijzigingen en extra kosten


a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor het gebruik maken van de diensten van Evohost Internet Solutions door de klant een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien dit zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhoging van na de periode van 3 maanden zijn voor risico van de klant, doch deze heeft alsdan gedurende een maand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij gebreke waarvan hij geacht wordt zich – stilzwijgend – akkoord te verklaren met de verhoogde prijs.
b. Voor zover Evohost Internet Solutions ten behoeve van de klant extra werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld in opdracht of als een goed zaakwaarnemer) welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen , of de kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.
c. Het overschrijden van de maximale hoeveelheid dataverkeer per maand van een hostingpakket wordt extra in rekening gebracht. De prijs is dan € 1,00 EURO per Gigabyte overschrijding. Hierbij geldt dat de logfiles en administratie van Evohost Internet Solutions het dwingende bewijs leveren van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door de klant. De maximale hoeveelheid dataverkeer per maand van een hostingpakket is niet overdraagbaar naar een andere maand.
d. De vergoeding is dan verschuldigd vanaf de datum waarop de domeinnaam niet meer bij Evohost Internet Solutions geregistreerd staat. Evohost Internet Solutions is echter gerechtigd vooruitbetaling van de verschuldigde vergoeding te verlangen.
e. Indien er gebruik wordt gemaakt van onze storingslijn en/of overige communicatiemiddelen buiten kantooruren om, waarvan misbruik wordt gemaakt, is Evohost gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen met een maximum van € 150,00 euro per gebeurtenis.

7. Betalingsvoorwaarden


a. Facturen dienen door de klant te zijn voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de klant aansprakelijk voor de door Evohost Internet Solutions geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling. Indien Evohost Internet Solutions tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan, met een minimum van € 45,00 EURO en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de klant.
b. Zolang de klant geen volledige betaling heeft verricht kan hij geen gebruik maken van de diensten van Evohost Internet Solutions en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam eigendom van Evohost Internet Solutions zulks ongeacht de rechten welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden, waarvan hij geacht wordt uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn aanspraken weer herleven. Evohost Internet Solutions draagt geen enkele verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en verkregen.
c. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van klant wordt gelegd, klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
d. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Evohost Internet Solutions te verrekenen met aan Evohost Internet Solutions verschuldigde gelden.
e. In bovenstaande gevallen heeft Evohost Internet Solutions voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of gerechtelijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8. Levering/levertijd internetdiensten


a. Onder levering wordt verstaan de indienststelling van de in de overeenkomst bedoelde aansluiting en de indienststelling van het in de overeenkomst bedoelde gebruik van de Evohost Internet Solutions computers en de verbindingen die via deze computers met het internet gemaakt kunnen worden.
b. De klant zal zelf zorg dragen – en is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben en functioneren van de noodzakelijke hard – en software, randapparatuur en verbinding om de levering/ diensten van Evohost Internet Solutions mogelijk te maken.
c. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de klant bij aanvang van de overeenkomst menen dat zijdens Evohost Internet Solutions geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de klant Evohost Internet Solutions in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Evohost Internet Solutions zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van de reeds betaalde gelden voor de lopende abonnementsperiode.
d. Behalve de hiervoor genoemde restitutie kan de (potentiele) klant geen aanspraak maken op enige vergoeding door Evohost Internet Solutions van welke geleden schade dan ook ontstaat door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Evohost Internet Solutions.
e. Naast levering van hetgeen hierboven in artikel 8a is genoemd krijgt de klant de mogelijkheid om voor ondersteuning enkel en alleen gebruik te maken van het Evohost Internet Solutions forum.

9. Levering producten


a. Evohost Internet Solutions zal door haar vervaardigde producten afleveren voor het einde van, of onmiddellijk na de leveringstermijn voor zover deze in de overeenkomst is opgenomen.
b. Een eventuele leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Evohost Internet Solutions door overmacht (zie artikel 10c) of door schuldeiserverzuim tijdens de klant, is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
c. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de klant waarnemen dat zijdens Evohost Internet Solutions geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de klant Evohost Internet Solutions in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Evohost Internet Solutions zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
d. De klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Evohost Internet Solutions van welke geleden schade dan ook, ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de klant van Evohost Internet Solutions.
e. Na levering gaan risico en eigendom van het product over op de klant, zulks echter na volledige betaling door de klant van de factuur van Evohost Internet Solutions. Zolang niet volledig is betaald behoudt Evohost Internet Solutions zich derhalve het eigendom van het product voor en is het de klant niet toegestaan deze in gebruik te nemen.
f. Indien er twijfel bij Evohost Internet Solutions is over de betalingscapaciteit van de klant, kan Evohost Internet Solutions de levering uitstellen totdat de klant zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

10. Verplichtingen van Evohost Internet Solutions


a. Zijdens Evohost Internet Solutions bestaat een inspanningsverplichting om de levering van haar diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden, met inachtneming van de haar ten dienst staande technische middelen. Zijdens Evohost Internet Solutions is sprake van een inspanningsverbintenis.
b. Evohost Internet Solutions draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Evohost Internet Solutions systemen, waarbij zij zich tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Evohost Internet Solutions kan niet garanderen dat de telefoonlijnen en/of andere verbindingen met Evohost Internet Solutions en/of internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder wanneer Evohost Internet Solutions van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatieleveranciers).
c. In geval van overmacht kan de klant Evohost Internet Solutions nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Evohost Internet Solutions verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in de levering van energie. Indien door overmacht Evohost Internet Solutions langer dan 90 dagen niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van inmiddels door Evohost Internet Solutions gemaakte kosten door de klant.
d. Evohost Internet Solutions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte aansluiting tot – en gebruik van de Evohost Internet Solutions systemen buiten gebruik te stellen wanneer de klant handelt in strijd met het gestelde in artikel 11 en/of zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de klant in dat geval gehouden zijn betalingsverplichting voortvloeiend uit zijn overeenkomst volledige te voldoen.

11. Verplichtingen van de klant


a. De klant zal de systemen van Evohost Internet Solutions niet beschadigen en start geen processen/programma’s op de computer van Evohost Internet Solutions waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze schade zouden kunnen toebrengen en/of overige internetgebruikers zouden kunnen hinderen. Het is de klant niet toegestaan processen te laten lopen als er geen directe verbinding is met het systeem, tenzij anders is overeengekomen.
b. Schade aan Evohost Internet Solutions of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met het vorige lid kan op desbetreffende klant worden verhaald.
c. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en aan de klant ter beschikking gestelde diskruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette , de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: Spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail) Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met het intellectuele eigendom van derden. Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastigvallen van personen. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
d. Indien de ernst van de handeling of gedraging van de klant dit rechtvaardigt heeft Evohost Internet Solutions het recht met onmiddellijke ingang en zonder verdere ingebrekestelling deze overeenkomst te beëindigen, zulks zonder restitutie van reeds betaalde gelden/facturen.
e. Het is de klant niet toegestaan zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende recht aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij Evohost Internet Solutions hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
f. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voorbehouden aan de desbetreffende klant. Het is hem niet toegestaan andere onder zijn gebruikersnaam van de diensten van Evohost Internet Solutions gebruik te laten maken, tenzij schriftelijk anders met Evohost Internet Solutions is overeengekomen.

12. Beheer van de Evohost Internet Solutions systemen


a. Evohost Internet Solutions is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Evohost Internet Solutions systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbetering of vernieuwing aan die systemen.
b. Ook is Evohost Internet Solutions gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log in-procedure.
c. Evohost Internet Solutions is niet aansprakelijk voor schade aan de klant als gevolg van het onder voorgaande leden gestelde, behoudens grove schuld of opzet zijdens Evohost Internet Solutions.

13. Storingen en overmacht


a. Evohost Internet Solutions zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storing, onderhoud of andere oorzaken, klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
b. In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Evohost Internet Solutions door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Evohost Internet Solutions kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

14. Aansprakelijkheid


a. Evohost Internet Solutions staat er niet voor in dat het gebruik van Internet door de klant via de diensten van Evohost Internet Solutions geschikt is voor het doel dat de klant daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Evohost Internet Solutions kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel is overeengekomen. Evohost Internet Solutions zal de klant zo goed mogelijke over de mogelijkheden informeren. De klant doet afstand van zijn recht op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.
b. Evohost Internet Solutions is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de klant – behoudens opzet of grove schuld – als uiteraard ook bij overmacht (zie artikel 10c), niet aansprakelijk voor door de klant eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden winstderving etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.
c. Evohost Internet Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door de in artikel 11 genoemde gedragingen en/of handelingen van de klant. De klant vrijwaart Evohost Internet Solutions tegen aansprakelijkheid van derden uit dien hoofde.
d. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. Evohost Internet Solutions is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Evohost Internet Solutions is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de klant op haar systemen worden geplaatst.
e. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Evohost Internet Solutions te verrekenen met aan Evohost Internet Solutions verschuldigde gelden.
f. Door het opdracht geven tot verhuizing van een domeinnaam, verklaart de klant eigenaar te zijn van de domeinnaam. Bij een verhuizing onder valse voorwendselen van de klant (de klant blijkt geen eigenaar te zijn) is Evohost Internet Solutions niet aansprakelijk voor de door de klant veroorzaakte eventuele geleden schade derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, zoals het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die hij in verband daarmee kan veroorzaken. Evohost Internet Solutions zal gegevens aan belanghebbenden verstrekken ten behoeve van opsporing indien nodig.

15. Kwaliteit en aansprakelijkheid vervaardigingsdiensten


a. Evohost Internet Solutions verbindt zich in de overeenkomst om zich in te spannen producten te leveren die de prestaties leveren zoals door de klant verzocht en in de offerte beschreven. De kwaliteit van het product wordt mede bepaald door het door de klant aangeleverde materiaal, waarvoor Evohost Internet Solutions uiteraard niet kan instaan en geen enkele aansprakelijkheid kan erkennen.
b. Voor zover een product daadwerkelijk niet aan de tussen partijen gesloten overeenkomst zou beantwoorden en sprake is van een toerekenbare tekortkoming door Evohost Internet Solutions is Evohost Internet Solutions uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel van het vervaardigde product, zonder de klant daarnaast aanspraak kan maken op (vervangende en/of aanvullende) schadevergoeding.
c. De klant is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door hem gebruikte hardware en/of randapparatuur waarop door Evohost Internet Solutions vervaardigde producten dienen te werken. Hij draagt zelf de verantwoordelijkheid te zorgen voor apparatuur die voldoet aan de vereiste technische specificaties, althans deze correct aan Evohost Internet Solutions door te geven voor zover vereist voor het vervaardigen van het betreffende product.
d. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Evohost Internet Solutions te verrekenen met aan Evohost Internet Solutions verschuldigde gelden.

16. Buitengebruikstelling


a. Evohost Internet Solutions heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Evohost Internet Solutions niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Evohost Internet Solutions zal de klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Evohost Internet Solutions kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
b. Tot in dienststelling wordt weer overgegaan indien de klant binnen een door Evohost Internet Solutions gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het in dienst stellen heeft voldaan, groot € 25,00 euro.
c. Evohost Internet Solutions heeft het recht geleverde diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

17. Geschil


a. Alle overeenkomsten die Evohost Internet Solutions sluit zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Bij geschillen is de rechter van het arrondissement Almelo bevoegd.
b. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de gelegenheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.