Notice-and-Take-Down procedure
Deze voorwaarden zijn over al onze producten, facturen, offertes, en overige diensten die Evohost verleent, actief
De PDF versie van onze Notice-and-Take-Down, kunt u hier vinden.

1. Definities


a. Tussenpersoon: Evohost Internet Solutions gevestigd te Haaksbergen in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56675917
b. Melding: betreft het door een melder aan een tussenpersoon melden van (vermeende) onrechtmatige of strafbare inhoud op internet met als doel deze inhoud van internet te laten verwijderen.
c. Melder: de natuurlijke of rechtspersoon die een melding doet.
d. Overeenkomst: elk akkoord dat tussen Evohost Internet Solutions en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, voor zover door beide partijen aanvaard, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering en of bevestiging van akkoord.

2. Notice-and-Take-Down procedure


a. Als tussenpersoon een melding ontvangt via het meldingsformulier, bevestigd zij zo snel mogelijk ontvangst bij de melder. Tussenpersoon controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat tussenpersoon de melder de aanvullende gegevens verstrekken.
b. Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert tussenpersoon de melder over deze partij. De melding is dan afgehandeld.
c. Als de melder de klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft tussenpersoon de melding door aan de klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de melder. Deze kan dan naar tussenpersoon reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de melding afgehandeld. Tussenpersoon informeert de klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de klant wordt gereageerd, doorloopt tussenpersoon de volgende stappen.
d. Als de melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt tussenpersoon een eigen inschatting:
d.1. Als tussenpersoon zelf van mening is dat de melding terecht is, verwijdert of blokkeert zij het materiaal en informeert zij de klant en melder dat dit is gebeurd. Tussenpersoon motiveert het weghalen naar de klant toe. De klacht is dan afgehandeld.
d.2. Als tussenpersoon zelf van mening is dat de melding onterecht is, informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
e. Als de melder heeft gevraagd om identificatie van de klant, maar de klant zich niet bekend wil maken naar de melder, dan maakt tussenpersoon een eigen inschatting:
e.1. Als tussenpersoon zelf van mening is dat de melding terecht is en de melder een reel belang heeft bij identificatie van de klant, dan verstrekt tussenpersoon naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de klant aan de melder en informeert zij de klant hierover. De melding is afgehandeld.
e.2. Als tussenpersoon zelf van mening is dat de melding onterecht is, of de melder geen reel belang bij de identificatie van de klant, dan informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De melding is dan afgehandeld.
f. Indien er sprake is van een spoedmelding zal tussenpersoon binnen n werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de tussenpersoon bepalen of de melding wordt behandeld binnen n werkdag.